Selecteer pagina

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ DE UITVOERING VAN OPDRACHTEN

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van maatwerkopdrachten.
1.2 Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2: Definities
2.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtnemer:De Brandwave-Franchisenemer, die deze voorwaarden hanteert.
b. Opdrachtgever:De natuurlijke of rechtspersoon aan wie opdrachtnemer enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft
gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.
c. Maatwerkopdracht: Een op verzoek van opdrachtgever door opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever
geformuleerdeopdracht/voorstel.
d. Werk: Het totaal van de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door opdrachtnemer
geleverde adviezen, documentatie en/of materialen.

Artikel 3: Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer dit uitdrukkelijk anders heeft vermeld. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de intake/voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens. Opdrachtgever garandeert dat deze door hem verstrekte gegevens juist zijn.
3.2 Het aanbod omvat een gedetailleerde omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en het te leveren werk.
3.3 Het aanbod bevat een aanduiding van de duur van het werk en geeft inzicht in de prijs en in de prijsberekening die gehanteerd zal worden en vermeldt de betalingswijze.
3.4 Iedere opdracht wordt door Brandwave vooraf begroot, op basis van geoffreerde uurtarieven. De begroting wordt aan de opdrachtgever voorgelegd ter goedkeuring. Tijdens de werkzaamheden kunnen zich eventuele extra werkzaamheden voordoen. Ook die worden begroot en besproken met de opdrachtgever.

Artikel 4: Prijzen
1. Alle door opdrachtnemer opgegeven prijzenzijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 5: De totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst
5.1 Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht. Deze aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging (per email of post) door opdrachtnemer en de ondertekening dooropdrachtgever van het aanbod, dan wel doordat opdrachtnemer een begin van uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst.
5.2 Aan opdrachtnemer verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van opdrachtnemer, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van deverstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.
5.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door opdrachtnemer opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.
5.4 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan opdrachtnemer die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht.
5.5 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.
5.6 Opdrachtnemer heeft het recht de maatwerkopdracht en het werk, het totaal van de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door opdrachtnemer geleverde adviezen, documentatie en/of materialen, door een andere Brandwave-Franchisenemer en/of andere (derde) partijen te laten uitvoeren. Tevens is het niet nodig dat opdrachtnemer dit op voorhand kenbaar maakt aan opdrachtgever. Ook heeft opdrachtnemer voorafgaand aan het uitbesteden aan of het uitvoeren van werkzaamheden door derden geen toestemming/goedkeuring nodig door de opdrachtgever.
5.7 Indien de opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst te beëindigen, zonder dat opdrachtnemer gehouden is tot vergoeding van kosten en/of schade van de opdrachtgever.
5.8 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.

Artikel6: Aansprakelijkheid
6.1 Is door opdrachtnemer ondeugdelijk gepresteerd, dan leidt dat niet tot een restitutie van de overeengekomen prijs maar zal opdrachtnemer de opdracht op verzoek van opdrachtgever opnieuw uitvoeren. Opdrachtnemer zal in dat geval slechts de accommodatiekosten en eventueel nieuwe materiaalkosten opnieuw in rekening brengen.
6.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 6.1 is iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemeralsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroeps- en/ of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitgekeerd, inclusief het door opdrachtnemer te dragen eigen risico.
6.3 In het geval de in artikel 6.2 bedoelde aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer in eenspecifiek geval geen dekking verleent of geen aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan het met de opdrachtgever overeengekomen honorarium voor de dienstverlening ten gevolgewaarvan de schade is ontstaan.
6.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.
6.5 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade welke veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid.
6.6 Inzichten, conclusies en aanbevelingen van Brandwave zijn gebaseerd op de gezamenlijkeinzichten verkregen door middel van de producten en werkzaamheden van Brandwave. Op basis van andere factoren of overwegingen die niet in deze werkzaamhedenworden betrokken, kan een andere conclusie of beslissing opportuun zijn. Deopdrachtgever blijft daarom altijd verantwoordelijk voor het nemen van alle zakelijke beslissingen. Brandwave kan hier nooit voor aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 7: Annulering
7.1 Opdrachtgever is bevoegd een opdracht te annuleren. Indien de annulering binnen één maand voor de aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden plaatsvindt, is opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Bij annulering na de aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden, behoudt Brandwave daarbij aanspraak op betaling van de overeengekomen prijs voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, de tot op dat moment gemaakte Out of Pocketkosten alsmede 50% van de resterende projectbegroting i.v.m. voor de opdrachtgever gereserveerde tijd. Vanzelfsprekend ontvangt de opdrachtgever na beëindiging van de samenwerking de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk.
7.2 Annulering van een opdracht dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 8: Betaling
8.1 Opdrachtgever dient de facturen van opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Na goedkeuring van de begroting en direct na aanvang van de opdracht wordt 50% van de begroting in rekening gebracht. Vervolgens ontvangt de opdrachtgever gedurende de samenwerking maandelijks een gespecificeerde factuur en bij afronding wordt 50% van de begroting in mindering gebracht op de laatste factuur. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de aanbieding.
8.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is opdrachtgever over het openstaande bedrag een contractuele rente ad 1% per maand verschuldigd, een gedeelte van een maand voor een gehele gerekend.
8.3 Is opdrachtgever in verzuim, dan behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om afgesproken vervolgopdrachten op te schorten of te annuleren.
8.4 Indien opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is opdrachtgever gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.
8.5 Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel -in het geval opdrachtgever een natuurlijke persoon is- onder curatele is gesteld of overlijdt.
8.6 Alle buitengerechtelijke incassokosten –met een minimum van 15% over het openstaande bedrag- komen volledig voor rekening van opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke de kosten worden vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
Artikel 9: Intellectuele eigendom
9.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, rusten alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede verstaan auteursrechten, databankrechten, modelrechten, handelsnaamrechten, merkrechten en rechten ten aanzien van know how, ter zake van door opdrachtnemer bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde en/of verstrekte werken en anderszins ter beschikking gestelde zaken of diensten, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, informatiedragers, databestanden, tekeningen, modellen, programmatuur,offertes en dergelijke, bij opdrachtnemer, ongeacht of opdrachtgever daarvoor heeft betaald.
9.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze algemene voorwaarden of de overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend en/of voortvloeien uit de overeenkomst tussen partijen. De overeenkomst strekt niet tot overdracht van (intellectuele eigendoms-)rechten, tenzij anders wordt overeengekomen.
9.3 Het is opdrachtgever zonder schriftelijketoestemming van opdrachtnemer verboden om de door opdrachtnemer verstrekte werken en anderszins ter beschikking gestelde zaken of diensten, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, informatiedragers, databestanden, en, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke aan derden te vervreemden, te tonen of anderszins in gebruik te geven. Het is opdrachtgever uitsluitend toegestaan deze werken en anderszins ter beschikking gestelde zaken of diensten ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering te gebruiken en uitsluitend voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.
9.4 Ingeval van schending van de bepalingen van dit artikel is opdrachtgever gehouden de schending op eerste verzoek te staken, op straffe van een boete van EURO 500,- per dag en/of per dagdeel dat de schending voortduurt.
Artikel 10: Geheimhouding
10.1 Gegevens van de opdracht zullen door opdrachtnemer, zonder toestemming van de opdrachtgever niet ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel11: Diversen
11.1 In het geval de inhoud van schriftelijk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.
11.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden opdrachtnemer slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen.
11.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.
11.4 Opdrachtnemer is gerechtigd de inhoud van dezealgemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval opdrachtnemer tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemenevoorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaardengeen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door opdrachtnemer genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.
11.5 In het belang van de voortgang kan een gedeelte van de werkzaamheden van Brandwave in het bedrijf van de opdrachtgever plaatsvinden. In dat geval kan Brandwave gebruik maken van kantoor- en of vergaderruimte.
Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding aan of een
overeenkomst met opdrachtgever zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.